Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de venootschap onder firma Sigmacom v.o.f. handelend onder de naam Headset Express, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 24310801.

Artikel 1 – Toepasselijkheid


1.
In deze algemene voorwaarden wordt Sigmacom v.o.f. aangeduid met “Headset Express” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Headset Express. Uitsluitend door Headset Express schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Headset Express niet van toepassing.

3.
De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Headset Express en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

4.
Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voorzover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van Headset Express bepalend.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst


1.
Een aanbod van Headset Express geschiedt vrijblijvend en kan door Headset Express worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door Headset Express van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door Headset Express verstrekte documentatie en adviezen binden Headset Express niet.

2.
Een aanbod van Headset Express is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Headset Express schriftelijk is verlengd.

3.
Indien een door de afnemer van Headset Express gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen Headset Express en de afnemer heeft geleid, rust op de afnemer de verplichting om de door Headset Express in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten te vergoeden.

4.
Indien door Headset Express een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Headset Express en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van Headset Express en/of door het geven van uitvoering door Headset Express aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van Headset Express , komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.

5.
Indien door Headset Express geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door Headset Express . Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.

6.
Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Headset Express en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

7.
Headset Express is bevoegd om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

8.
De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan Headset Express te vergoeden de door Headset Express in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

9.
Headset Express is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:a.de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;b.een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;c.een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; d.ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder Headset Express is gelegd;e.een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen; f.de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld;g.één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het totstandkomen van de overeenkomst zijn overgedragen;h.de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

10.
Headset Express zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

11.
De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

12.
Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Headset Express ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door Headset Express gefactureerde bedragen - in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst - is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Levering en afname


1.
De levering van zaken door Headset Express geschiedt op de plaats van de onderneming van Headset Express en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. Headset Express is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.

2.
De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door Headset Express aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.

3.
Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door Headset Express na betaling door de afnemer van de voor - levering van - die zaken verschuldigde bedragen.

4.
Door Headset Express kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan Headset Express bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Headset Express zoveel mogelijk in acht worden genomen. Headset Express komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door Headset Express kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien Headset Express verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal TelecomShop zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. Headset Express is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van Headset Express ingetreden omstandigheden.

5.
De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 3 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.

6.
Door Headset Express geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.

7.
Onverminderd de inhoud van artikel 7 is Headset Express zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan Headset Express geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Headset Express van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan Headset Express geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat Headset Express de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Headset Express geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door Headset Express in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan Headset Express te vergoeden.

8.
Door de afnemer van Headset Express aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.
De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door Headset Express geleverde zaken ten opzichte van door Headset Express bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.

10.   Bij een order onder de € 300,- en levering binnen Nederland berekenen wij € 5,00 verzend- en administratiekosten. Bij een levering Buiten Nederland worden afwijkende verzendkosten in rekening gebracht.


Artikel 4 - Prijs en betaling

1.
Alle door Headset Express kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden Headset Express niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

2.
Headset Express is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door Headset Express te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3.
De kosten van uitvoering van na het aanbod van Headset Express door de afnemer verzochte en door Headset Express aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.
Facturen - waaronder pro forma facturen - van Headset Express dienen te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod, de aanvaarding of de factuur van Headset Express vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan (vervaldatum).

5.
Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en met ingang van de vervaldatum over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door Headset Express te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte - waaronder de niet geliquideerde proceskosten - aan TelecomShop verschuldigd.

6.
TelecomShop is bevoegd om betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

7.
De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover Headset Express op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van Headset Express tegenover de afnemer. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met Headset Express te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

8.
Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover Headset Express niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is TelecomShop bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

9.
De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van TelecomShop de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Headset Express te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van Headset Express desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is Headset Express bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Voorbehoud van eigendom en rechten


1.
Alle door Headset Express aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van TelecomShop tot dat alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen en in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan Headset Express zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden - waaronder beoogde rechtverkrijgenden - van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.

2.
Andere rechten dan eigendomsrechten worden door Headset Express steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Headset Express verschuldigde bedragen - waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen - en de in verband met de - niet correcte - uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan Headset Express zijn betaald.

Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom


1.
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Headset Express tot stand gebrachte en/of door Headset Express verstrekte voortbrengselen (zijnde: werken - waaronder computerprogrammatuur, documentatie, topografieën en databestanden -, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen) berusten uitsluitend bij TelecomShop of haar licentiegevers. Het is de afnemer niet toegestaan om door TelecomShop tot stand gebrachte en/of door TelecomShop verstrekte voortbrengselen geheel of ten dele openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of - anderszins - als maker en/of rechthebbende daarvan te handelen. Door Headset Express ten aanzien van voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend in de overeenkomst uitdrukkelijk aan de afnemer verleende niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met de rechten van Headset Express en/of haar licentiegever(s), de bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht onverminderd een behoudens artikel 5 uit de overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid van de afnemer om van Headset Express betrokken zaak in het kader van de normale ondernemingsactiviteiten aan gebruikers te verkopen en te leveren.

2.
Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door Headset Express tot stand gebrachte en/of door TelecomShop verstrekte voortbrengselen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.

3.
Het is de afnemer niet toegestaan om door Headset Express tot stand gebrachte en/of door TelecomShop verstrekte voortbrengselen zonder toestemming van TelecomShop te - doen - wijzigen.

4.Indien en voorzover het Headset Express computerprogrammatuur en andere materialen van derden aan de afnemer levert of anderszins verstrekt, zijn de op die programmatuur en andere materialen betrekking hebben voorwaarden van die derden van toepassing in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door het op zijn verzoek ter inzage verstrekken daarvan door Headset Express . 5.De afnemer zal Headset Express vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Headset Express door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Headset Express als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Headset Express vergoedt.

Artikel 7 - Garantie

1.
Headset Express garandeert dat geleverde zaken ten tijde van de levering voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat in geleverde zaken gedurende een periode van 12 maanden na de levering geen materiaal- en productiefouten voorkomen. Deze garantie verplicht TelecomShop uitsluitend tot - naar keuze van TelecomShop -:a)herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door en voor rekening van Headset Express ;b)terugbetaling door Headset Express aan de afnemer van de voor - het onderdeel van - de zaak, waarin de fout voorkomt, geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door Headset Express niet mogelijk is.

2.De in artikel 7, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van: a)zaken, die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld;b)zaken die door anderen dan door TelecomShop zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd;c)gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken;d)zaken, waarvan de prijs - niet volledig - door de afnemer aan Headset Express is betaald;e)zaken, die door Headset Express van een toeleverancier zijn betrokken.

3.Op door Headset Express van een toeleverancier betrokken zaak is uitsluitend een door de toeleverancier ten behoeve van Headset Express verleende garantie van toepassing. Headset Express zal de afnemer op verzoek over - de inhoud van - een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

4.In dit artikel 7 bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer Headset Express binnen vijf werkdagen na de levering of - bij een bij de leverancier niet waarneembaar gebrek - binnen vijf werkdagen na het constateren van het gebrek TelecomShop in kennis heeft gesteld. Afnemer dient vervolgens uiterlijk binnen 10 dagen de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan Headset Express te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer op de garantie vervalt.

5.Op Headset Express rust ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1.
Onverminderd de inhoud van artikel 7 hierboven, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Headset Express beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van Headset Express gebaseerde vorderingen.
Copyright 2024 Headset Express - Powered by Lightspeed
¨
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen